ورق گالوانیزه فیروزکوه

  • تعداد نمایش: 169700
هفت الماس قزوین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31150
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31150
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28250
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28250
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26950
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26850
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26650
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25800
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25700
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25900
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25800
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26000
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26000
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25600
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25500
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25800
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25700
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 24900
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 24900
21 ورق گالوانیزه 2.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25000
22 ورق گالوانیزه 2.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25000
خودرو شهرکرد
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31700
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31700
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28600
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28600
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27300
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27200
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26700
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26200
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26200
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25250
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25250
تاراز
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31600
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31600
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28550
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28550
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27200
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27200
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27200
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26550
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26100
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27000
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26200
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26200
15 ورق گالوانیزه 1.2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26200
16 ورق گالوانیزه 1.2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26100
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25150
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 25150
شهریارتبریز
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26410
2 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26410
3 ورق گالوانیزه 2.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26510
4 ورق گالوانیزه 2.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26510
5 ورق گالوانیزه 3 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26610
6 ورق گالوانیزه 3 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26610
امیرکبیرکاشان
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31800
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 31800
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28700
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 28700
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27400
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27400
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 27300
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26700
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26500
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26500
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26400
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26300
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم 26700
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
سمنان
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
روی اندودکاوه
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
دشتستان راد
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق گالوانیزه 0.4 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 ورق گالوانیزه 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 ورق گالوانیزه 0.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 ورق گالوانیزه 0.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 ورق گالوانیزه 0.6 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 ورق گالوانیزه 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 ورق گالوانیزه 0.7 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 ورق گالوانیزه 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 ورق گالوانیزه 0.8 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 ورق گالوانیزه 0.8 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 ورق گالوانیزه 0.9 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
12 ورق گالوانیزه 0.9 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
13 ورق گالوانیزه 1 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
14 ورق گالوانیزه 1 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
15 ورق گالوانیزه 1.25 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
16 ورق گالوانیزه 1.25 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
17 ورق گالوانیزه 1.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
18 ورق گالوانیزه 1.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
19 ورق گالوانیزه 2 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
20 ورق گالوانیزه 2 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
21 ورق گالوانیزه 2.5 1000 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
22 ورق گالوانیزه 2.5 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید

محاسبه آنلاین قیمت و وزن یک متر طول ورق گالوانیزه


تولید کننده:
طول:
ضخامت:
عرض:

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

ضیا
4 ماه قبل, سه شنبه 16 دی 1399 در 05:00:14 ب.ظ

قیمت ورق گالوانیزه 90عرض یک متر

مدیرسایت

ورق رول گالوانیزه 90عرض 1000 فی 26950خریدبالای 5تن قیمت امروز

سوال
4 ماه قبل, دوشنبه 15 دی 1399 در 05:04:00 ب.ظ

خیلی نوسان داره قیمت ها آیا قیمت ورق گالوانیزه کاهش پیدا میکنه؟قصدخریددارم

مدیرسایت

پارامترهای مختلفی در قیمت ورق گالوانیزه تاثیرگذارندو اینکه بخواهیم روزهای آینده را پیش بینی کنیم شایدبسیار غیرکارشناسی باشد شما بیشتر اخبار سیاسی و معاملات بورس و نوسانات روزانه قیمت ارز را دنبال فرمایید 

جهان
4 ماه قبل, چهارشنبه 26 آذر 1399 در 10:51:48 ق.ظ

قیمت ورق گالوانیزه 2میل یک رول

مدیرسایت

قیمت ورق 2میل گالوانیزه در این تاریخ 24750 تومان عرض 125

ساسانی
4 ماه قبل, سه شنبه 25 آذر 1399 در 04:40:53 ب.ظ

قیمت ورق گالوانیزه 60 عرض 125 فرم دار قیمت امروز برای 2000 متر مربع چنده 

مدیرسایت

قیمت ورق گالوانیزه 60عرض 125 درتاریخ امروز 26100 تومان میباشد 

قاسمی
4 ماه قبل, دوشنبه 24 آذر 1399 در 06:17:05 ب.ظ

ورق گالوانیزه 5دهم عرض 100 قیمت ؟

مدیرسایت

ورق گالوانیزه 50 عرض 1متر فی 29000 تومان بتاریخ امروز و بالای 5 تن 

سیاوش
5 ماه قبل, دوشنبه 17 آذر 1399 در 12:11:55 ب.ظ

سلام با همین قیمت ورق گالوانیزه بصورت تهاتر هم کارمیکنین؟

مدیرسایت

باسلام قیمت ورق گالوانیزه که درلیست اعلام شده بصورت نقدواریزی میباشد.

مهراراد
5 ماه قبل, سه شنبه 11 آذر 1399 در 11:45:22 ق.ظ

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 5دهم یک رول

مدیرسایت

سلام قیمت ورق گالوانیزه بالای 5 تن امروز 23500 تومان ضخامت 50

احسان
یک سال قبل, سه شنبه 21 آبان 1398 در 08:54:58 ق.ظ

با سلام ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 50 عرض بلند و چند میدین امروز دو رول میخوام

مدیرسایت

سلام 50 بلند کاشان 8690 تومان انبارتهران

کیا شمشکی
یک سال قبل, یکشنبه 19 آبان 1398 در 11:48:35 ق.ظ

قیمت ورق گالوانیزه روی سایت بروز شده است ؟

مدیرسایت

سلام کلیه کارخانجات ورق گالوانیزه ذکر شده در سایت بروز رسانی شده اند ولی ملاک فروش تماس تلفنی با واحد فروش شرکت است

خلفیان
یک سال قبل, دوشنبه 25 شهریور 1398 در 05:03:48 ب.ظ

سلام خداقوت- من ورق گالوانیزه 5 دهم حدود 7 تن از قبل خریداری کردم شما بصورت اجرتی فرم انجام میدین من ورقشو بفرستم

مدیرسایت

سلام دوست عزیز/بله هرگونه فرم بصورت اجرتی توسط شرکت برای شما صورت می پذیرد لطفا" با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

رستمیان
یک سال قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 07:12:01 ب.ظ

وقت شما بخیر ورق گالوانیزه ضخامت ٠16 ندارین هفت الماس حدود یک تن میخوام 

مدیرسایت

با سلام/ ورق گالوانیزه ضخامت 016 کارخانه های ایرانی و هفت الماس موجود نیست تا جایی که مطلع هستیم از ورق 025 به بالا کالای ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و هفت الماس و هر کارخانه ای که درایران تولید گالوانیزه انجام میده موجود هست و شما  باید ورق چین استفاده کنید که ضخامت 016 در بازار موجود است  

حاجی لو
یک سال قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 08:22:43 ق.ظ

سلام من ده تن ورق گالوانیزه ضخامت 5دهم عرض 1000میخوام فرم استعلام را به ادرس ایمیل شما فرستادم لطفا" در اسرع وقت با در نظر گرفتن ارزش افزوده اعلام بفرمایید

مدیرسایت

سلام / ایمیل ها را تیم فروش ورق گالوانیزه و رنگی کنترل میکنن و در اولین فرصت در خدمتتان هستیم 

کیان
یک سال قبل, پنج شنبه 14 شهریور 1398 در 03:51:23 ب.ظ

سلام ورق 80 گالوانیزه سمنان عرض بلند یه ماشین برای فروش دارم

مدیرسایت

درود/لطفا با شرکت تماس بگیرید

اسلامی
یک سال قبل, دوشنبه 11 شهریور 1398 در 04:52:52 ب.ظ

باسلام / اگر ورق گالوانیزه 50 کوتاه یک ماشین میخوام اگر ظرفیتی خرید کنم پایینتر میدین؟

مدیرسایت

با سلام / بله در صورت خرید ورق های گالوانیزه بصورت  تناژ ظرفیتی در قیمتها  بسیار تاثیرگذار است هرچه وزن بالاتری خرید نمایید طبعا" تخفیفات بیشتری برایتان لحاظ میگردد 

سوالات متداول

کوتینگ (به انگلیسی : Coatting ) میزان پوشش روی در دو سطح ورق و واحد آن gr/m2 میباشد.

وجود گل ( به انگلیسی : Spangle ) به دلیل وجود ناخالصی در روی هنگام کریستال شدن روی مذاب بر روی ورق سرد ( روغنی ) میباشد. علت تولید کالاهای بدون گل به دلیل مسایل محیط زیست میباشد و در آینده تمامی کالاهای گالوانیزه بدون گل خواهد بود. در کل سه نوع گل وجود دارد : مدل بی گل ( به انگلیسی : Zero Spangle ) ، مدل گل ریز ( به انگلیسی : Minimum Spangle ) و مدل گل دار ( به انگلیسی :RegularSpangle ).

اعلام قیمت ورق گالوانیزه در سایت شرکت و تاییدیه قیمت ها از کارشناسان واحدفروش شرکت،دریافت پیشفاکتور،واریزوجه،پروسه تولید و تحویل،نام باربری و اعلام آدرس

ورق گالوانیزه به ورق فولادی پوشش شده توسط روی گفته می شود.