قیمت میلگرد گرمسار

  • تعداد نمایش: 138133
فایکو
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد فایکو نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد فایکو نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد فایکو نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد فایکو نمره 14آجدار کارخانه کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 14آجدار
تحویل کارخانه
12800
5 میلگرد فایکو نمره 16 آجدار کارخانه کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 16 آجدار
تحویل کارخانه
12800
6 میلگرد فایکو نمره 18 آجدار کارخانه کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 18 آجدار
تحویل کارخانه
12800
7 میلگرد فایکو نمره 20 آجدار کارخانه کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 20 آجدار
تحویل کارخانه
12800
8 میلگرد فایکو نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد فایکو نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
شاهرود
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردشاهرود نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهرود نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد شاهرود نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد شاهرود نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 12آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد شاهرود نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد شاهرود نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 16آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگردشاهرود نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهرود نمره 18آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد شاهرود نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 20آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد شاهرود نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 22آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد شاهرود نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 25آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
قزوین
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردقزوین نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگردقزوین نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگردقزوین نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگردقزوین نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگردقزوین نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگردقزوین نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگردقزوین نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگردقزوین نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگردقزوین نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد امیرکبیر نمره 8آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 8آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد امیرکبیر نمره 10 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 10 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
13500
3 میلگرد امیرکبیر نمره 12 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 12 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
13300
4 میلگرد امیرکبیر نمره 14 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 14 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12800
5 میلگرد امیرکبیر نمره 16 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 16 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12800
6 میلگرد امیرکبیر نمره 18 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 18 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12800
7 میلگرد امیرکبیر نمره 20 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 20 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12800
8 میلگرد امیرکبیر نمره 22 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 22 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد امیرکبیر نمره 25 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 25 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12800
10 میلگرد امیرکبیر نمره 28 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 28 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد امیرکبیر نمره 32 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 32 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
نیشابور
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد نیشابور نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد نیشابور نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13800
3 میلگرد نیشابور نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد نیشابور نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
5 میلگرد نیشابور نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
6 میلگرد نیشابور نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
7 میلگرد نیشابور نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
8 میلگرد نیشابور نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
9 میلگرد نیشابور نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
10 میلگرد نیشابور نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
شاهین بناب
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
13800
2 میلگردشاهین بناب نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد شاهین بناب نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد شاهین بناب نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
5 میلگرد شاهین بناب نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد شاهین بناب نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد شاهین بناب نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد شاهین بناب نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد شاهین بناب نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد شاهین بناب نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد شاهین بناب نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاشان
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد کاشان نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد کاشان نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد کاشان نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد کاشان نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد کاشان نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد کاشان نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد کاشان نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد کاشان نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد کاشان نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد کاشان نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13000
6 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
7 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
8 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
9 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
10 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
ابرکوه یزد
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد ابرکوه یزد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد ابرکوه یزد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد ابرکوه یزد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد ابرکوه یزد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد ابرکوه یزد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد ابرکوه یزد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12750
7 میلگرد ابرکوه یزد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12750
8 میلگرد ابرکوه یزد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد ابرکوه یزد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد ابرکوه یزد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
خرمدشت
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد خرمدشت نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد خرمدشت نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
3 میلگرد خرمدشت نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد خرمدشت نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد خرمدشت نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد خرمدشت نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد خرمدشت نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد خرمدشت نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد خرمدشت نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد خرمدشت نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد خرمدشت نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
میانه
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد میانه نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد میانه نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد میانه نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد میانه نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
5 میلگرد میانه نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
6 میلگرد میانه نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد میانه نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد میانه نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد میانه نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
آرین فولاد
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردآرین فولاد نمره 8آجدار A3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگردآرین فولاد نمره 8آجدار A3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد آرین فولاد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد آرین فولاد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد آرین فولاد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد آرین فولاد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد آرین فولاد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد آرین فولاد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد آرین فولاد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید

محاسبه آنلاین قیمت و وزن یک متر طول میلگرد


تولید کننده:
طول:
قطر:

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

اشکان
10 ماه قبل, یکشنبه 4 اسفند 1398 در 09:58:17 ق.ظ

قیمت میلگرد چقدر بالا رفته

مدیرسایت

بله متاسفانه قیمت میلگرد هم مثل الباقی کالاها هر لحظه با توجه به اتفاقات سیاسی داره واکنش نشون میده

مداحی
یک سال قبل, دوشنبه 11 آذر 1398 در 12:25:03 ب.ظ

قیمت های بازار همش رو به بالا هستش؟

مدیرسایت

متاسفانه همش رو به بالاست

سماواتی
یک سال قبل, یکشنبه 19 آبان 1398 در 12:49:03 ب.ظ

میلگرد8آجدار قزوین و قیمت نزاشتید 2 بندیل میخوام

مدیرسایت

سلام میلگرد 8 آجدار درکل سه بندیل موجود داریم امروز و قیمتش بتاریخ امروز4690 تومان

شفیعی راد
یک سال قبل, دوشنبه 25 شهریور 1398 در 05:25:38 ب.ظ

درود برای استارت فونداسیون کارگاه با متراژ بالا قصد خرید میلگرد دارم ولی  لیست میلگرد موجود فقط همین کارخانه ها را دارین-میلگردشاهین بناب-میلگردخرمدشت-میلگردآذرامین-میلگرد میانه -میلگردنیشابور را در لیست موجود ندارین

مدیرسایت

درودفراوان-ابتدا اگر ملاحظه و مقایسه قیمت انجام بدین قیمتهای لیست بالا از قیمت کارخانجات و مبادی ارزانتر است که دلیل آن خرید وزن بالای شرکت میباشد و لیست میلگردهایی که ملاحظه میفرمایید موجودی انبار تهران شرکت خودمان است که بعضا" اگر آپدیت ها را دنبال بفرمایید معمولا" از کارخانه های متفاوتی خرید میکنیم . در مورد میلگرد همانطور که مستحضر هستید اکثرا" فروشنده ها که لیست های بلند بالایی را ارائه مینمایند واسطه فروش  هستند  که شرکت ما این کار را انجام نمیدهد و فقط اقدام به فروش میلگرد موجودی متعلق به خودمان را انجام میدهیم ولی اگر کارخانه میلگرد دیگری مدنظر دارین و خرید تناژ داشته باشید مستقیم از کارخانه سازنده میلگرد میتونیم تهیه کنیم و تقدیم کنیم و البته که قابل ذکر است کارخانجات تولید کننده میلگرد معمولا" در فروش تناژ مستقیم به خود شما نیز فروش انجام میدهند البته با تعیین مدت زمان تحویل دیرتر 

محمدامین
یک سال قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 03:06:59 ب.ظ

سلام ایمیل شرکتتان را چک بفرمایید استعلام جهت خرید میلگرد ارسال شده است 

مدیرسایت

باسلام / متشکرم پیش فاکتور خدمتتان ارسال میگردد

رحیم مینایی
یک سال قبل, پنج شنبه 14 شهریور 1398 در 03:44:34 ب.ظ

سلام برای کارگاه میلگرد 12 و 18 مورد نیازه 18 تن قیمت ها تون همینه؟

مدیرسایت

جهت استعلام و تخفیفات نهایی در مورد لیست قیمت میلگرد آجدار حتما با شماره های شرکت تماس بگیرید. ممنون

سوالات متداول

بطور معمول : ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر-بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد. 

در زمان خرید میلگرد و دیگر محصولات فولادی وزن و محل بارگیری تاثیر بسیاری دارند و با توجه به نوسانات بازار بسیار پیش آمده است که قیمت انبار تهران از مبادی (کارخانجات تولیدی ) ارزانتر است.

زمانی که ما هنوز از میلگرد در صفحات بتنی استفاده نکرده ایم و میلگردها را به یکدیگر متصل نکرده ایم به آن میلگرد می گوییم.اما زمانی که میگردها خم و برش می شوند و مطابق با نقشه های ساختمانی توسط سیم ها بسته می شوند و سپس در بتن قرار می گیرند در لغتنامه مصالح ساختمانی دیگر به آن میلگرد نمی گویند و نام آن آرماتور (reinforcement rabar)می شود.

شاخه های فابریک ۱۲ متری هستند و به شاخه های زیر ۱۲ متر اصطلاحا میلگرد نرمال گفته می شود.طول میلگرد نرمال می تواند از ۱ تا ۱۱٫۹ متر باشد.