قیمت میلگرد استان لرستان

  • تعداد نمایش: 210923
میانه
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
5 میلگرد نمره 16 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
6 میلگرد نمره 18 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
7 میلگرد نمره 20 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
8 میلگرد نمره 22 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
9 میلگرد نمره 25 آجدار کارخانه کیلوگرم 16710
بردسیر کرمان
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار کارخانه کیلوگرم 17210
3 میلگرد نمره 12 آجدار کارخانه کیلوگرم 16900
4 میلگرد نمره 14 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار کارخانه کیلوگرم 16600
6 میلگرد نمره 18 آجدار کارخانه کیلوگرم 16600
7 میلگرد نمره 20 آجدار کارخانه کیلوگرم 16600
8 میلگرد نمره 22 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
اروند
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار کارخانه کیلوگرم 17100
3 میلگرد نمره 12 آجدار کارخانه کیلوگرم 16950
4 میلگرد نمره 14 آجدار کارخانه کیلوگرم 16800
5 میلگرد نمره 16 آجدار کارخانه کیلوگرم 16800
6 میلگرد نمره 18 آجدار کارخانه کیلوگرم 16800
7 میلگرد نمره 20 آجدار کارخانه کیلوگرم 16800
8 میلگرد نمره 22 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار کارخانه کیلوگرم 16800
10 میلگرد نمره 28 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 32 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
قزوین
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
امیرکبیر
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 28 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 32 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نیشابور
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
شاهین بناب
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
کاشان
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
ابرکوه یزد
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
خرمدشت
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
10 میلگرد نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
11 میلگرد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
فایکو
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
آرین فولاد
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار A3 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
شاهرود
ردیف نام محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 میلگرد نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
2 میلگرد نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
3 میلگرد نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
4 میلگرد نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
5 میلگرد نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
6 میلگرد نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
7 میلگرد نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
8 میلگرد نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید
9 میلگرد نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید

محاسبه آنلاین قیمت و وزن یک متر طول میلگرد


تولید کننده:
طول:
قطر:

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

اشکان
یک سال قبل, یکشنبه 4 اسفند 1398 در 09:58:17 ق.ظ

قیمت میلگرد چقدر بالا رفته

مدیرسایت

بله متاسفانه قیمت میلگرد هم مثل الباقی کالاها هر لحظه با توجه به اتفاقات سیاسی داره واکنش نشون میده

مداحی
یک سال قبل, دوشنبه 11 آذر 1398 در 12:25:03 ب.ظ

قیمت های بازار همش رو به بالا هستش؟

مدیرسایت

متاسفانه همش رو به بالاست

سماواتی
یک سال قبل, یکشنبه 19 آبان 1398 در 12:49:03 ب.ظ

میلگرد8آجدار قزوین و قیمت نزاشتید 2 بندیل میخوام

مدیرسایت

سلام میلگرد 8 آجدار درکل سه بندیل موجود داریم امروز و قیمتش بتاریخ امروز4690 تومان

شفیعی راد
یک سال قبل, دوشنبه 25 شهریور 1398 در 05:25:38 ب.ظ

درود برای استارت فونداسیون کارگاه با متراژ بالا قصد خرید میلگرد دارم ولی  لیست میلگرد موجود فقط همین کارخانه ها را دارین-میلگردشاهین بناب-میلگردخرمدشت-میلگردآذرامین-میلگرد میانه -میلگردنیشابور را در لیست موجود ندارین

مدیرسایت

درودفراوان-ابتدا اگر ملاحظه و مقایسه قیمت انجام بدین قیمتهای لیست بالا از قیمت کارخانجات و مبادی ارزانتر است که دلیل آن خرید وزن بالای شرکت میباشد و لیست میلگردهایی که ملاحظه میفرمایید موجودی انبار تهران شرکت خودمان است که بعضا" اگر آپدیت ها را دنبال بفرمایید معمولا" از کارخانه های متفاوتی خرید میکنیم . در مورد میلگرد همانطور که مستحضر هستید اکثرا" فروشنده ها که لیست های بلند بالایی را ارائه مینمایند واسطه فروش  هستند  که شرکت ما این کار را انجام نمیدهد و فقط اقدام به فروش میلگرد موجودی متعلق به خودمان را انجام میدهیم ولی اگر کارخانه میلگرد دیگری مدنظر دارین و خرید تناژ داشته باشید مستقیم از کارخانه سازنده میلگرد میتونیم تهیه کنیم و تقدیم کنیم و البته که قابل ذکر است کارخانجات تولید کننده میلگرد معمولا" در فروش تناژ مستقیم به خود شما نیز فروش انجام میدهند البته با تعیین مدت زمان تحویل دیرتر 

محمدامین
یک سال قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 03:06:59 ب.ظ

سلام ایمیل شرکتتان را چک بفرمایید استعلام جهت خرید میلگرد ارسال شده است 

مدیرسایت

باسلام / متشکرم پیش فاکتور خدمتتان ارسال میگردد

رحیم مینایی
یک سال قبل, پنج شنبه 14 شهریور 1398 در 03:44:34 ب.ظ

سلام برای کارگاه میلگرد 12 و 18 مورد نیازه 18 تن قیمت ها تون همینه؟

مدیرسایت

جهت استعلام و تخفیفات نهایی در مورد لیست قیمت میلگرد آجدار حتما با شماره های شرکت تماس بگیرید. ممنون

سوالات متداول

بطور معمول : ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر-بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد. 

در زمان خرید میلگرد و دیگر محصولات فولادی وزن و محل بارگیری تاثیر بسیاری دارند و با توجه به نوسانات بازار بسیار پیش آمده است که قیمت انبار تهران از مبادی (کارخانجات تولیدی ) ارزانتر است.

زمانی که ما هنوز از میلگرد در صفحات بتنی استفاده نکرده ایم و میلگردها را به یکدیگر متصل نکرده ایم به آن میلگرد می گوییم.اما زمانی که میگردها خم و برش می شوند و مطابق با نقشه های ساختمانی توسط سیم ها بسته می شوند و سپس در بتن قرار می گیرند در لغتنامه مصالح ساختمانی دیگر به آن میلگرد نمی گویند و نام آن آرماتور (reinforcement rabar)می شود.

شاخه های فابریک ۱۲ متری هستند و به شاخه های زیر ۱۲ متر اصطلاحا میلگرد نرمال گفته می شود.طول میلگرد نرمال می تواند از ۱ تا ۱۱٫۹ متر باشد.