قیمت ورق سقف شیروانی در تاریخ 1400/03/28

  • تعداد نمایش: 3617
طرح سینوسی کرکره ای
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
طرح ذوزنقه
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
طرح شادولاین
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی شادولاین رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
طرح پالرمو
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
طرح ژنوا
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
طرح دامپا
ردیف نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد آخرین قیمت (تومان) نمودار قیمت
1 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36500
2 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37000
3 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 38400
4 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
5 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.4 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 36800
6 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36700
7 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
8 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.4 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
9 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34500
10 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
11 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36400
12 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
13 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34800
14 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34700
15 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
16 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.5 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 34900
17 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35000
18 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
19 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36900
20 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
21 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35300
22 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35200
23 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.6 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35400
24 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.6 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 35400
25 ورق شیروانی آبی رال 5015 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35500
26 ورق شیروانی قرمز رال 3000 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 36000
27 ورق شیروانی قهوه ای سوخته رال 8017 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 37400
28 ورق شیروانی قهوه ای روشن رال 8004 0.7 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم 35700
29 ورق شیروانی سفید رال 9016 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35800
30 ورق شیروانی نارنجی رال 2004 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35700
31 ورق شیروانی پرتقالی رال 1028 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900
32 ورق شیروانی سبز رال 6024 0.7 1250 شیت بنگاه تهران کیلوگرم 35900

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

رستگار
2 ماه قبل, یکشنبه 15 فروردین 1400 در 05:08:21 ب.ظ

ورق سقف شیروانی رنگ های دیگه نیست؟

مدیرسایت

در حال حاضر زمینه کالا بسیار کم میباشد و فقط رنگ و طرح های موجود در سایت قرارداده شده است.

سوالات متداول

پس از مشخص شدن قیمت روز ورق سقف شیروانی فروش اینترنتی فعال و مشتریان میتوانند بسهولت از روی سایت اقدام به خریدکالا نمایند در مواقعی که نوسان قیمت شدید باشد،فروش اینترنتی غیرفعال و تماس با کارشناسان شرکت توسط مشتریان تنها روش خرید می باشد.

در روش حمل ورق های شیروانی و اعلام بار به شرکت های حمل ونقل هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و مشتریان میتوانند جهت حمل کالا از باربری های معتمد خود اقدام نمایند.

پس از اتمام مراحل خرید و ارسال لیستوفر طول وتعداد ورق ها توسط خریداران،زمان تحویل وفرم دهی  ورق های شیروانی یک الی دو روز کاری میباشد.

امکان خریدورق طرح دارشیروانی بصورت اینترنتی از روی سایت و یا تماس تلفنی با شرکت فولادکبیرامکان پذیر است.