جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز در مورد شبکه مش آماده پیش جوش فولادی و میلگرداجدار وساده میباشد

کارخانجات موجود:ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر

بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد 

 ملاک موجودی بار میلگردآجدار-ساده و اعلام قیمت فروش تماس تلفنی وبصورت نقدواریزی است.

جهت هدایت به صفحات  جداول وزنی شبکه میلگرد و مش فولادی کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قيمت روز مش و ميلگرد در تاریخ 1398/01/30

  • تعداد نمایش: 601
قیمت شبکه مش توری فولادی آجدار و ساده
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 10
تحویل بنگاه تهران
6200
2 شبکه مش نمره 6ساده چشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6ساده چشمه 15
تحویل بنگاه تهران
6200
3 شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 20
تحویل بنگاه تهران
6200
4 شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 25
تحویل بنگاه تهران
6200
5 شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 ساده چشمه 30
تحویل بنگاه تهران
6200
6 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
5300
7 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
5300
8 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
5300
9 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
5300
10 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
5300
11 شبکه مش نمره10 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره10 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
5200
12 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
5200
13 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
5200
14 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
5200
15 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
5200
16 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
5350
17 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
5350
18 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
5350
19 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
5350
20 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
5350
موجودی میلگردآجدار
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
5100
2 میلگردشاهین بناب نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
4900
3 میلگردبافق نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردبافق نمره 12آجدار
تحویل بنگاه تهران
5000
4 میلگردشاهین بناب نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
4780
5 میلگردفایکو نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردفایکو نمره 16آجدار
تحویل بنگاه تهران
4780
6 میلگردنیشابور نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردنیشابور نمره 18آجدار
تحویل بنگاه تهران
4800
7 میلگردبافق یزد نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردبافق یزد نمره 20آجدار
تحویل بنگاه تهران
4850
8 میلگردفایکو نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردفایکو نمره 22آجدار
تحویل بنگاه تهران
4780
9 میلگردنیشابور نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردنیشابور نمره 25آجدار
تحویل بنگاه تهران
4800