نصب عرشه فولادی در ارتفاع

نصب عرشه فولادی در ارتفاع

 
 
 
 
 
نصب سازه های عرشه فولادی در ارتفاع 
نصب سقف های عرشه فولادی به گونه ای است که 
براحتی در روش تاپ دان قابل اجرا میباشد 
و اجرای سقف ها ابتدا در طبقات بالاتر امکان پذیر است 
که در سازه های بلند مرتبه نیز بدلیل امنیت اسکلت کاران میتوانید چند سقف را رها کرده 
و اخرین تراز سقف را جهت نصب پارت بعدی اسکلت بتن ریزی نمایید 
 
 

 

عرشه فولادی