نصب عرشه فولادی در ارتفاع

نصب عرشه فولادی در ارتفاع

 
 
 
 
 
نصب سقف های عرشه فولادی به گونه ای است که 
براحتی در روش تاپ دان قابل اجرا میباشد 
و اجرای سقف ها ابتدا در طبقات بالاتر امکان پذیر است 
که در سازه های بلند مرتبه نیز بدلیل امنیت اسکلت کاران میتوانید چند سقف را رها کرده 
و اخرین تراز سقف را جهت نصب پارت بعدی اسکلت بتن ریزی نمایید