فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

 

 

 

 

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی

 

ضخامت ورق های عرشه فولادی و میزان تحمل آن با توجه به فواصل تیرریزی 

 

طبق جدول فوق با ضخامت ورق 8دهم میلیمترعرشه فولادی برای پارکینگ ها تا فواصل 250 سانتی متر و برای طبقات تا 270 سانتی متر باشد .

برای ضخامت یک میلیمتر فواصل تیرریزی در پارکینگ ها تا 270 سانتی متر و طبقات تا 300 سانتی متر مناسب است .

برای ضخامت 1.2 میلیمتر ورق گالوانیزه عرشه فولادی در پارکینگ ها تا 300 سانتی متر و طبقات تا 340 سانتی متر مناسب است .

ضخامت دال تا 13.5 سانتی متر در نظر گرفته شده است .

لازم به ذکر است  ضخامت ورق های عرشه فولادی در نقشه های سازه توسط محاسب محترم تعیین شده است و در صورت تغییرات غیرکارشناسانه  ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی و هر گونه اجرای خارج از نقشه تبعات بسیار زیادی از جمله لرزش سقف عرشه فولادی را به همراه دارد .

 

 

.