فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

 

 

 

 

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی/محاسبات عرشه فولادی/طراحی دستی عرشه فولادی/متال دک

حداکثر فاصله پلان تیرهای فرعی در دهانه های سقف عرشه فولادی چقدر است .

ضخامت ورق های عرشه فولادی و میزان تحمل آن با توجه به فواصل تیرریزی 

حداکثر فاصله تیرهای فرعی

جهت ورود به صفحات آیین نامه های عرشه فولادی کلیک فرمایید.

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی/محاسبات عرشه فولادی/طراحی دستی عرشه فولادی/متال دک

 

در تیرریزی سقف های عرشه فولادی بال فوقانی تمام تیرها میبایست در یک کد ارتفاعی باشد 

و در صورت اختلاف تراز در تیرها عملیات پخش ورق و گلمیخ در نتیجه سطح و وزن بتن نهایی 

دچار نقص فنی و حتی موجب برچیدن سقف ها میگردد. 

 

طبق جدول فوق که یک مثال و نمونه نقشه سازه می باشد

با ضخامت ورق 8دهم میلیمترعرشه فولادی برای پارکینگ ها تا فواصل 250 سانتی متر

و برای طبقات تا 270 سانتی متر باشد .

برای ضخامت یک میلیمتر فواصل تیرریزی در پارکینگ ها تا 270 سانتی متر و

طبقات تا 300 سانتی متر مناسب است .

برای ضخامت 1.2 میلیمتر ورق گالوانیزه عرشه فولادی در پارکینگ ها تا 300 سانتی متر و

طبقات تا 340 سانتی متر مناسب است .

ضخامت دال تا 13.5 سانتی متر در نظر گرفته شده است .

لازم به ذکر است  ضخامت ورق های عرشه فولادی و فواصل تیرریزی  در نقشه های سازه توسط محاسب محترم

تعیین شده است و در صورت تغییرات غیرکارشناسانه  ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی

و فواصل تیرریزی و هر گونه اجرای خارج از نقشه تبعات بسیار زیادی

از جمله لرزش سقف عرشه فولادی را به همراه دارد .

 

نمونه جدول فواصل تیرریزی برای گام 60

 

 

.