فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

 

 

 

 

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی/محاسبات عرشه فولادی/طراحی دستی عرشه فولادی/متال دک

 

ضخامت ورق های عرشه فولادی و میزان تحمل آن با توجه به فواصل تیرریزی 

 

جهت ورود به صفحات آیین نامه های عرشه فولادی کلیک فرمایید.

 

در تیرریزی سقف های عرشه فولادی بال فوقانی تمام تیرها میبایست در یک کد ارتفاعی باشد 

و در صورت اختلاف تراز در تیرها عملیات پخش ورق و گلمیخ در نتیجه سطح و وزن بتن نهایی 

دچار نقص فنی و حتی موجب برچیدن سقف ها میگردد. 

 

طبق جدول فوق که یک مثال و نمونه نقشه سازه می باشد

با ضخامت ورق 8دهم میلیمترعرشه فولادی برای پارکینگ ها تا فواصل 250 سانتی متر

و برای طبقات تا 270 سانتی متر باشد .

برای ضخامت یک میلیمتر فواصل تیرریزی در پارکینگ ها تا 270 سانتی متر و

طبقات تا 300 سانتی متر مناسب است .

برای ضخامت 1.2 میلیمتر ورق گالوانیزه عرشه فولادی در پارکینگ ها تا 300 سانتی متر و

طبقات تا 340 سانتی متر مناسب است .

ضخامت دال تا 13.5 سانتی متر در نظر گرفته شده است .

لازم به ذکر است  ضخامت ورق های عرشه فولادی و فواصل تیرریزی  در نقشه های سازه توسط محاسب محترم

تعیین شده است و در صورت تغییرات غیرکارشناسانه  ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی

و فواصل تیرریزی و هر گونه اجرای خارج از نقشه تبعات بسیار زیادی

از جمله لرزش سقف عرشه فولادی را به همراه دارد .

 

نمونه جدول فواصل تیرریزی برای گام 60

 

 

.