جوشکاری قوس الکتریک گل میخ

جوشکاری قوس الکتریک گل میخ

 

 

 

 

 

نحوه جوش گلمیخ/جوشکاری گلمیخ/استادولدینگ/برشگیرعرشه فولادی/گلمیخ زن/کارکردگلمیخ زن

جوشکاری گلمیخ عرشه فولادی

استانداردهای ترکیبات آلیاژی ، مشخصات مکانیکی و مشخصات ابعادی گلمیخ  

قوس الکتریک 

جوشکاری قوس الکتریک گلمیخ

 

جدول مشخصات ابعادی گلمیخ 

 

مشخصات ابعادی گلمیخ

 

 

نقش سرامیک و انواع سرامیک یا شعله پوش سرامیکی

در حال حاضر سه نوع سرامیک تولید می گردد :

1- سرامیک با دندانه درشت جهت اجرای گلمیخ روی ورق گالوانیزه عرشه فولادی 

2- سرامیک با دندانه ریز جهت اجرای گلمیخ به طور مستقیم روی تیر فلزی 

3- سرامیک نیم دندانه جهت اجرای گلمیخ روی سطوح راه پله و شیبدار جهت جلوگیری از فرار مواد مذاب 

 

 

انواع سرامیک گلمیخ عرشه فولادی

 

جدول مشخصات ابعاد سرامیک ( شعله پوش سرامیکی )

 

ابعادگلمیخ وسرامیک عرشه فولادی

 

 

ابعادسرامیک گلمیخ عرشه فولادی

 

تنظیمات تفنگ جوشکاری ( گان استاد ولدینگ )

 

1- تنظیم مکانیزه بالاکشنده گل میخ ( LIFT )

2- تنظیم مکانیزم پایین آورنده گلمیخ ( DAMPER )

3- تنظیمات بازه بیرون زدگی گل میخ از سرامیک ( PROTRUSION )

4- تنظیمات هم مرکزی قرارگیری گل میخ و سرامیک ( CENTERIC POSITION )

 

نمودار رویه فرایند جوش گلمیخ 

 

جوشکاری گل میخ اجاره استادولدینگ

 

 

تست مواد و متریال گلمیخ پیش از شروع فرایند تولید

    1- آزمون بررسی یکنواختی محصول : - آزمون عدم حضور عتاصر مخرب در ترکیبات آلیاژی  - آزمون تطابق ابعادی ( تعداد اعلامی ISO13918 معادل 5 نمونه ) - آزمون مشخصات مکانیکی محصول  ( تعداد اعلامی ISO13918  معادل 3 نمونه ) 2- شرایط فیزیکی محیط کار - تمیز کاری سطحی  - ترکیبات شیمایی  - شرایط انبارش سرامیک - باز پخت سرامیک های مرطوب در دمای 600 درجه سانتی گراد ، به مدت 1 ساعت - بررسی شرایط کامل نشیمن سرامیک بر قطعه کار - بررسی شرایط هم مرکزی سرامیک و گلمیخ    کنترل فرایند جوش گلمیخ  آزمون شروع فرایند جوشکاری ( در حیطه تست مخرب جهت رسیدن به شرایط ایده آل اجرایی )  - آماده سازی قطعه کار نمونه مطابق با شرایط واقعی پروژه ( تمیزکاری سطحی و عدم حضور رنگ ، گرد و غبار ، خاک ، رطوبت ، روکشهای غیر جوش پذیر فلزی و غیر فلزی ) - جوش حداقل 10 نمونه گل میخ - تست دیداری برای تمامی نمونه ها  - تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات ) - عکس ماکروگرافی از دو نمونه جوش شده متفاوت در برش عمودی مقطع   

ماکروگرافی و شناسایی صحت شرایط ریشه جوش

 

عیوب جوشکاری گلمیخ

 

آزمون روزانه شروع فرایند جوش کاری گلمیخ 

- در شروع هر شیفت 3 عدد گلمیخ جوشکاری گردد .

- تست دیداری برای تمامی نمونه های اجرا شده 

-  تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات )

تست خمش 60 درجه گلمیخ 

 

تست گلمیخ عرشه فولادی

 

در صورت عدم پاسخ گویی تست های گلمیخ ، راه کار اجرایی چیست ؟

 

تست لوله گلمیخ عرشه فولادی

 

ایرادات جوش گلمیخ و راه کاری پیشنهادی اصلاحی

 

ایرادات جوش گلمیخ عرشه فولادی

 

 

جوش گل میخ

بازرسی جوش :

فرایند تست غیر مخرب جوش گلمیخ پس از اجرا :

- تست دیداری بر روی تمامی گل میخ های جوش داده شده .

- تست خمش 15 درجه بر روی جوش های غیر همسان با حلقه جوش نامناسب و ناقص .

- در صورت عدم پاسخگویی به تست جوش ، 3 عدد گل میخ قبل و بعد از نمونه تست می شود .

- اگر تنها یکی از نمونه ها در جوش پاسخگو نبود ، تست می بایست بر روی کل گل میخهای پنل انجام گردد .

 - فعالیتهای اصلاحی می بایست بر روی کلیه جوشهای معیوب صورت گیرد .

 - تست جوش مجدداً بر روی گلمیخ های جوش شده و یا اصلاح شده انجام گردد .

 - فرایند اصلاح میتواند به وسیله استاد ولدینگ در نقطه ای دیگر و یا به وسیله دستگاه اینورتر جوش و به کمک الکترود نمره 3 آون شده انجام گیرد .

 

WPS برای جوش گلمیخ به روش قوس الکتریکی

 

 WPQR ثبت ارزیابی کیفی فرآیند جوشکاری

مشکلات رایج سطح کشور

 

مشکلات ناشی از تامین برق

 

 مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی

مشکلات ناشی از شرایط سطحی کار

 

 

چندین بار جوشکاری مجدد گل میخ روی تیر اصلا" صلاح نمیباشد و به فولاد سازه (تضعیف بال فوقانی تیرها )

آسیب میزند که روش اصلاح آن جوشکاری با الکترود 7018 با پیش گرمایش و پخت الکترود در دستگاه  آون می باشد.

 

 

.