جوش گلمیخ و تست با لوله

جوش گلمیخ و تست با لوله

 

 

 

 

 

روش تست جوشکاری گل میخ با لوله میباشد و این کلیپ فقط جنبه آزمون 

مقاومت گل میخ را دارد.

 

 

اینجا کلیک نموده و از صفحه آیین نامه های سقف عرشه فولادی 

بازدید فرمایید .

 

 

 

.