آزمون تست گلمیخ با چکش

آزمون تست گلمیخ با چکش

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است جهت انجام آزمون تست گلمیخ ها میبایست پس از جوشکاری با یک لوله مخصوص که مناسب این کار باشد 

گلمیخ را از یکطرف به میزان 30 درجه بدون هرگونه ضربه خم نمود و این فیلم صرفا" به نمایش گذاشتن استحکام متریال گلمیخ است