قیمت شبکه مش

قیمت شبکه مش

 

 

 

 

 

 

 

 

 


⚜️عرشه سازه گسترکبیر⚜️
تولید کننده شبکه های پیش جوش فولادی (مش)از ٢الی ١٤ میلیمتر و انواع مفتول شاخه در سایزهای مختلف


مش 
١٠*١٠*٦
١٥*١٥*٦
٢٠*٢٠*٦
٢٥*٢٥*٦
٣٠*٣٠*٦
قیمت ۲۶۲۰ 

مش
١٠*١٠*٨
١٥*١٥*٨
٢٠*٢٠*٨
٢٥*٢٥*٨
٣٠*٣٠*٨
قیمت آجدار    ۲۴۷۰ 
قیمت ساده     ۲۶۴۰


مش
١٠*١٠*١٠
١٥*١٥*١٠
٢٠*٢٠*١٠
٢٥*٢٥*١٠
٣٠*٣٠*١٠
قیمت ۲۵۰۰ 

مش 
١٠*١٠*١٢
١٥*١٥*١٢
٢٠*٢٠*١٢
٢٥*٢٥*١٢
٣٠*٣٠*١٢
قیمت ۲۶۴۰ 

مش 
١٠*١٠*١٤
١٥*١٥*١٤
٢٠*٢٠*١٤
٢٥*٢٥*١٤
٣٠*٣٠*١٤ 
قیمت ۲۷۸۰ 
 
مش سبک از ٢/٥ الی ۴ در شبکه های مختلف
قیمت ۲۹۷۰ 

مش ۵ آجدار و ساده
قیمت۳۰۳۰