قیمت ورق گالوانیزه رول

قیمت ورق گالوانیزه رول

 

 

 

 

مشتریان گرامیبدلیل نوسان شدیدقیمت

 لطفا"با واحدفروش تماس بگیرید

021-22863077 (ده خط ویژه)
تمامی قیمتها و موجودی کالا با تایید مجدد می باشد

قیمت ورق های گالوانیزه

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

کارخانه هفت الماس قزوین

ردیف نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1250   8825
6 ورق گالوانیزه 0/40 1000   8825
7 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7795
8 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7795
9 ورق گالوانیزه 0/60 1250   7640
10 ورق گالوانیزه 0/60 1000   7640
11 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7470
12 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7470
13 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7435
14 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7435
15 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7410
16 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7410
17 ورق گالوانیزه 1 1250   7365
18 ورق گالوانیزه 1 1000   7365

 

 

قیمت ورق های گالوانیزه

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

کارخانه ورق امیرکبیرکاشان

 

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض

قیمت کارخانه

قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1250   8920
6 ورق گالوانیزه 0/40 1000   8920
7 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7920
8 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7920
9 ورق گالوانیزه 0/60 1250   7760
10 ورق گالوانیزه 0/60 1000   7760
11 ورق گالوانیزه 0/70 1250   7580
12 ورق گالوانیزه 0/70 1000   7580
13 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7560
14 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7510
15 ورق گالوانیزه 0/90 1250   7530
16 ورق گالوانیزه 0/90 1000   7530
17 ورق گالوانیزه 1 1250   7480
18 ورق گالوانیزه 1 1000   7480

 

 

  قیمت ورق های گالوانیزه

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

        کارخانه ورق تاراز

 

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7890
8 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7890
9 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1250    
12 ورق گالوانیزه 0/70 1000    
13 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7490
14 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7550
15 ورق گالوانیزه 0/90 1250    
16 ورق گالوانیزه 0/90 1000    
17 ورق گالوانیزه 1 1250   7460
18 ورق گالوانیزه 1 1000   7460

 

 

قیمت ورق های گالوانیزه

موجود درتهران و مبادی کارخانجات

 کارخانه ورق خودرو شهرکرد

 

ردیف

نوع کالا ضخامت  عرض قیمت کارخانه قیمت تهران
1 ورق گالوانیزه 0/20 1250    
2 ورق گالوانیزه 0/20 1000    
3 ورق گالوانیزه 0/30 1250    
4 ورق گالوانیزه 0/30 1000    
5 ورق گالوانیزه 0/40 1250    
6 ورق گالوانیزه 0/40 1000    
7 ورق گالوانیزه 0/50 1250   7890
8 ورق گالوانیزه 0/50 1000   7890
9 ورق گالوانیزه 0/60 1250    
10 ورق گالوانیزه 0/60 1000    
11 ورق گالوانیزه 0/70 1250    
12 ورق گالوانیزه 0/70 1000    
13 ورق گالوانیزه 0/80 1250   7535
14 ورق گالوانیزه 0/80 1000   7480
15 ورق گالوانیزه 0/90 1250    
16 ورق گالوانیزه 0/90 1000    
17 ورق گالوانیزه 1 1250   7455
18 ورق گالوانیزه 1 1000   7455

 

 

 

.