قیمت شبکه مش

 

 

 

 

 

 


مش 
١٠*١٠*٦
١٥*١٥*٦
٢٠*٢٠*٦
٢٥*٢٥*٦
٣٠*٣٠*٦
قیمت ۲۵۳۰ 
مش
١٠*١٠*٨
١٥*١٥*٨
٢٠*٢٠*٨
٢٥*٢٥*٨
٣٠*٣٠*٨
قیمت آجدار    ۲۵۳۰ 
قیمت ساده     ۲۶۹۰ 
مش
١٠*١٠*١٠
١٥*١٥*١٠
٢٠*٢٠*١٠
٢٥*٢٥*١٠
٣٠*٣٠*١٠
قیمت ۲۵۳۰ 
مش 
١٠*١٠*١٢
١٥*١٥*١٢
٢٠*٢٠*١٢
٢٥*٢٥*١٢
٣٠*٣٠*١٢
قیمت ۲۶۸۰ 
مش 
١٠*١٠*١٤
١٥*١٥*١٤
٢٠*٢٠*١٤
٢٥*٢٥*١٤
٣٠*٣٠*١٤ 
قیمت ۲۸۲۰ 
 مش سبک از ٢/٥ الی ۴ در شبکه های مختلف
قیمت ۲۸۶۰ 
مش ۵ آجدار و ساده
قیمت ۲۸۰۰