تهیه نقشه های شاپ عرشه فولادی

تهیه نقشه های شاپ عرشه فولادی

 

 

 

تهیه شاپ درائینگ سقف عرشه فولادی

روش تهیه نقشه شاپ درسقف عرشه فولادی:

شاپ درائینگ که معنای تحت الفظی آن نقشه کارگاهی میشود ،

به نقشه ای اطلاق میگردد که در آن طول و جهت و تعداد ورقهای عرشه فولادی

در هر سقف مشخص بوده و بر مبنای آن امکان نگارش لیستوفر ورقها فراهم می گردد

و همچنین مجری اجرا بر مبنای این نقشه متوجه خواهد شد

که هر ورق برای کدام قسمت سقف در نظر گرفته شده است .

در زمان ترسیم نقشه شاپ دارئینگ رعایت و آگاهی از موارد زیر الزامی است :
1- در صورتیکه پروژه دارای نقشه سازه میباشد حتماً این نقشه با وضعیت موجود

از نظر آکس و فواصل ستونها ، جهت تیرهای فرعی و همچنین محل راه پله و سایر

بازشوها و آسانسور منطبق و اصلاح گردد ، به هر روی ملاک عمل وضع موجود می باشد .
2- در دهانه هایی که تیر اریب دارند و به صورت ذوزنقه ای می باشند

شاپ به گونه ای در نظر گرفته شود که کمترین پرت و دورریز ورق ایجاد گردد ( به تصویر توجه نمایید ) .
3- محل وصله و اورلب ورق های عرشه فولادی بر روی تیرهای اصلی است

پس توجه داشته باشید ورقها را به صورت یک تکه و از تیر به تیر اصلی در نظر بگیرید .
4- طول حداکثر ورقهای عرشه فولادی برای حمل 11/80 متر می باشد .

یعنی حداکثر طولی که یک تریلی مجاز به حمل آن است ،

پس به این نکته در طراحی توجه نمایید .
5- سعی شود وزن هر بندیل حداکثر 1500 کیلوگرم باشد چون ممکن است

در زمان بالاگذاری برای شما تولید زحمت نماید .
6- بهتر است سطح طبقات زون بندی گردد یعنی به چند ناحیه تقسیم گردد

تا هم برای بالاگذاری ورق و هم برای اپراتور تقسیم ورقها با سرعت و بدون خطا صورت گیرد .
7- تاکیید گردد تولید کننده ورق عرشه فولادی حتماً بر روی بندیلها

محل و طول و تعداد ورقها را قید نماید .
8- مطابق آئین نامه حداقل محل نشیمن برای ورق عرشه فولادی 5 سانتی متر می باشد ،

به این موضوع توجه گردد .

شاپ عرشه فولادی/نقشه ورق عرشه فولادی/سقف عرشه فولادی/مدل عرشه فولادی/ساخت عرشه فولادی/شرکت عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی

شاپ عرشه فولادی/نقشه ورق عرشه فولادی/سقف عرشه فولادی/مدل عرشه فولادی/ساخت عرشه فولادی/شرکت عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی

 

 

.