وزن مخصوص ورق عرشه فولادی

وزن مخصوص ورق عرشه فولادی


 

 

 

 

وزن یک متر ورق عرشه فولادی 

جدول ذیل با عرض مفیدهای استانداردفرمینگ که از مرکز تحقیقات ساختمان

گواهینامه دریافت نموده اند محاسبه شده است 

جدول زیر ورق با عرض مفید 94 و 96 سانتیمتر است

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 94 1 7/307
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 96 1 7/154
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 94 1 8/351
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 96 1 8/177
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 94 1 9/394
6 ورق باضخامت0/9میل 65 96 1 9/199
7 ورق باضخامت 1میل 75 94 1 10/438
8 ورق باضخامت 1میل 65 96 1 10/221
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 94 1 12/526
10 ورق باضخامت1.2میل 65 96 1 12/265
11 ورق باضخامت 1.25 75 94 1 13/048
12 ورق باضخامت 1.25 65 96 1 12/776

 

 

جدول زیر ورق با عرض مفید 91 و 99 سانتیمتر است 

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 91 1 7/548
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 99 1 6/938
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 91 1 8/626
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 99 1 7/929
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 91 1 9/704
6 ورق باضخامت0/9میل 65 99 1 8/920
7 ورق باضخامت 1میل 75 91 1 10/782
8 ورق باضخامت 1میل 65 99 1 9/911
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 91 1 12/939
10 ورق باضخامت1.2میل 65 99 1 11/893
11 ورق باضخامت 1.25 75 91 1 13/478
12 ورق باضخامت 1.25 65 99 1 12.265

  

وزن مخصوص ورق گالوانیزه عرشه فولادی/وزن ورق عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی

 

 

با عرض و طول مختلف جدول زیر را مشاهده بفرمایید

ردیف

طول ورق گالوانیزه(میلیمتر)

عرض ورق گالوانیزه(میلیمتر)

ضخامت ورق گالوانیزه(صدم/میلیمتر)

وزن(گرم)

1

2000

1000

30

4800

2

2000

1000

40

6400

3

2000

1000

50

8000

4

2000

1000

60

9600

5

2000

1000

70

11200

6

2000

1000

80

12800

7

2000

1000

90

14400

8

2000

1000

100

16000

9

2000

1000

125

20000

10

2000

1000

150

24000

11

2000

1000

200

32000

12

2500

1250

30

7500

13

2500

1250

40

10000

14

2500

1250

50

12500

15

2500

1250

60

15000

16

2500

1250

70

17500

17

2500

1250

80

20000

18

2500

1250

90

22500

19

2500

1250

100

25000

20

2500

1250

125

31250

21

2500

1250

150

37500

22

2500

1250

200

50000

23

6000

1000

50

24000

24

6000

1250

50

30000

 

 

 

 

.