مقایسه عرشه فولادی با دیگرسقف ها

مقایسه عرشه فولادی با دیگرسقف ها

 

 

مقایسه با سایر سیستم های سازه ای 

جدول 1 : مقایسه سقف عرشه فولادی با سقف تیرچه بلوک

جدول 1 : مقایسه سقف عرشه فولادی با سقف تیرچه بلوک

جدول 2 : مقایسه سقف عرشه فولادی با سقف کامپوزیت سنتی

جدول 2 : مقایسه سقف عرشه فولادی با سقف کامپوزیت سنتی

مقایسه انواع سقف :