رونداجرای عرشه فولادی

رونداجرای عرشه فولادی

 

 

 

 

 

روند اجرای سقف عرشه فولادی-مجری سقف عرشه فولادی-روش اجرای عرشه فولادی-اجرای ورق گالوانیزه عرشه فولادی

 

توضیحات مختصری درمورد نحوه اجرای سقف متال دک

روش اجرای سقف متال دک بدین صورت می باشد که پس از

طراحی و مشخص شدن فواصل تیر های فرعی  و

ضخامت ورق گالوانیزه

عرشه فولادی نقشه های شاپ جهت جاگذاری صفحات بر روی دهانه های مختلف

تهیه و دستور تولید به کارخانه داده می شود پس از تولید صفحات بسته بندی شده

توسط ماشین های حمل بار به محل پروژه ارسال و به وسیله جرثقیل و یا تاور مستقر

در کارگاه بر روی اسکلت در تراز های مختلف طبق کد بندی های از پیش تعیین شده قرار داده می شود.

 سپس بر طبق نقشه صفحات بر روی تیر ها پخش شده و توسط

پرچهای مخصوص بنام میخ و چاشنی انفجاری در جای خود ثابت می شوند.

نقاط انتهایی عرشه بر روی تکیه گاه ها متصل میشوند . عرشه فولادی باید به کمک خال جوشهای جرقه ای،

جوشهای نواری، یا بستهای مکانیکی به تکیه گاههای ساختمانی متصل شود. 

میانگین فاصله گذاری اتصال عرشه به تکیه گاههای عمود بر دهانه پانل عرشه نباید بیش از 40 میلیمتر باشد.

در مرحله بعد برشگیر ها بر روی بال تیر های فرعی نصب میگردد .

که قبل از آن نکات ذیل باید مد نظر قرار گیرد.

- بال تیرآهن می بایست فاقد زنگ زدگی باشد. چرا که از اتصال صحیح گل میخ به بال جلوگیری می کند.
- بال تیرآهن باید عاری از هر گونه رطوبت و پلیسه باشد.
- نبایستی فاصله ای بین سطح زیرین ورق و بال تیرآهن وجود داشته باشد.
- حداقل ضخامت بال تیرآهن نباید کمتر از نسبت قطر گل میخ به 2,5 باشد.
لازم به ذکر است نقاطی از عرشه که در معرض ترافیک سنگین یا مداوم، بارهای متمرکز، بارهای ضربهای،

بارهای ناشی از چرخ خودروها، و ... قرار میگیرند باید به کمک چوب فرش (تخته بندی)

یا سایر روشهای تائید شده محافظت شوند تا بدین ترتیب از بارهای اضافی یا صدمات احتمالی جلوگیری شود. 

سپس آرماتور افت و حرارت مورد نیاز به صورت شبکه بسته شده و در نهایت سقف آماده بتن ریزی می باشد.

عملیات بتن ریزی با پمپ بتن صورت گرفته و توسط گروه بتن ریزی در سرتاسر سقف پخش می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه ورق های فولادی مانع از خروج شیره بتن بعد از بتن ریزی می شود

بتن سقف در شرایط ایده آل تری به عمل می آید و از مقاومت بالاتری برخوردار است.

 

 

 

 

.