دانلوداستانداردملی ایران گل میخ ISO11969

دانلوداستانداردملی ایران گل میخ ISO11969

 

 

 

جوشکاری گلمیخ‌ها و حلقه‌های سرامیکی برای جوشکاری گلمیخی قوسی (ISIRI 11969)

جوشکاری گل میخ ها و حلقه‌های سرامیکی برای جوشکاری گلمیخی قوسی (ISIRI 11969)

 

استاندارد ملی ایران درباره  گل میخ و جوشکاری 

جهت دانلود فایل کلیک فرمایید.