دانلوداستاندارد ISO13918

دانلوداستاندارد ISO13918

 

 

 

 

 

استاندارد گلمیخ و سرامیک برای جوشکاری قوس الکتریکی (ISO 13918)

استاندارد گلمیخ و سرامیک برای جوشکاری قوس الکتریکی (ISO 13918)

 

جهت دانلود فایل کلیک فرمایید .

 

 

.