کاهش ضریب نیروی کششی عرشه فولادی

کاهش ضریب نیروی کششی عرشه فولادی

 

 

 

کاهش ضریب نیروی کششی عرشه فولادی

کاهش ضریب کششی عرشه فولادی

 

کاهش ضریب نیروی کششی :


الف) کنگره ورق ها عمود بر تیر باشد

ب) کنگره ورق ها موازی با تیر اصلی باشد
hr = ارتفاع اسمی کنگره ها
Hs = طول گلمیخ بعد از جوش که در محاسبات نباید از ۷۵+ hr میلیمتر تجاوز کند . حتی اگر طول واقعی بزرگتر باشد .
Nr = تعداد گلمیخ های برشگیر در روی یک تیر واقع در داخل  کنگره که نباید از ۳ منظور گردد .
Wr = عرض متوسط کنگره که توسط بتن پر شده است به میلیمتر .(الف)
Wr = عرض متوسط ماهیچه بتنی با کنگره پر شده از بتن به میلیمتر . (ب)

 

این مطلب درحال بروزرسانی است...

 

.