انواع سقف عرشه فولادی

انواع سقف عرشه فولادی

 

 

 

 

عرشه فولادی/چیست/سقف/کامپوزیت/انواع/سقف عرشه فولادی/کاربردسقف عرشه فولادی

انواع سقف های عرشه فولادی

Roof Deck

کاربرد : استفاده در سقف سازه های صنعتی

مزایا : عدم وجود بتن بر روی این گونه سقف ها

کنترل در برابر باد و برف

Form Deck

کاربرد : استفاده به عنوان قالب بتن

مزایا : عدم وجود برجستگی روی ورق

طراحی دال مشابه دال بتنی

 Composite Floor Deck

کاربرد : استفاده به عنوان قالب بتن و مشارکت در باربری سقف

مزایا : ایفای نقش سازه ای به عنوان فولاد کششی

طراحی و کنترل با استفاده از روابط مختص سقف مرکب عرشه فولادی

 Cellular Deck

کاربرد : قابلیت استفاده در تمام سازه ها

مزایا : قابلیت طراحی به صورت دال مرکب یا غیر مرکب

قابلیت اجرای در دهانه های بزرگ نسبت به سایر سقف های عرشه فولادی

 

 

.