ایمنی سقف عرشه فولادی

ایمنی سقف عرشه فولادی

 

 

 

 

نکات ایمنی سقف عرشه فولادی

عرشه های فولادی

در معرض جابجایی بارها نباشید.
عرشه های فولادی

از شوخی کردن جدا" خودداری کنید.
عرشه های فولادی

مراقب قسمت های تیز گوشه باشید.
عرشه های فولادی

احتیاط بهتر از گوش کردن به توصیه های پزشک است.
 

عرشه های فولادی

بارهای سنگین را بر روی تکیه گاه ها قرار دهید.
عرشه های فولادی

هماهنگی با همکار خود را فراموش نکنید.
عرشه های فولادی

نزدیک به مواد اشتعال زا جوشکاری نکنید
عرشه های فولادی

اشیا اضافی را پس از مصرف جمع آوری کنید.
 

عرشه های فولادی

بتن را دپو و پخش نکنید.
عرشه های فولادی

برای عبور مصالح مسیر مشخص تعبیه کنید.

 

 

 

.