جداول زیر فقط  پیش زمینه جهت آگاهی شما مشتریان عزیز در مورد شبکه مش آماده توری پیش جوش فولادی آجدار وساده میباشد

 ملاک موجودی بار و اعلام قیمت فروش تماس تلفنی وبصورت نقدواریزی است.

جهت هدایت به صفحات  جداول وزنی شبکه مش فولادی کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  22863077-021  ده خط ویژه

قيمت روز شبكه مش فولادي در تاریخ 1398/04/03

  • تعداد نمایش: 925
شبکه مش آماده فولادی
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
5150
2 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
5150
3 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
5150
4 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
5150
5 شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 6 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
5150
6 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
4880
7 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
4880
8 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
4880
9 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
4880
10 شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 8 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
4880
11 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
4700
12 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
4700
13 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
4700
14 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
4700
15 شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 10 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
4700
16 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 10
تحویل بنگاه تهران
5020
17 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 15
تحویل بنگاه تهران
5020
18 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 20
تحویل بنگاه تهران
5020
19 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 25
تحویل بنگاه تهران
5020
20 شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30 بنگاه تهران کیلوگرم شبکه مش نمره 12 آجدارچشمه 30
تحویل بنگاه تهران
5020